polski english
POLITYKA PRYWATNOCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Robotronic Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie przy ul. Dobrowolskeigo 10d, NIP:676-246-07-95, REGON: 122742678, KRS: 0000450117

zgodnie z art. 13 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych, znane powszechnie jako rozporz康zenie RODO lub GDPR.

Pa雟twa dane osobowe zosta造 podane do Robotronic Sp. z o.o. dobrowolnie za po鈔ednictwem dowolnego 鈔odka komunikacji (spotkania biznesowe, podpisanie kontraktu, poczta tradycyjna, e-mail i inne) w celach biznesowych.

Niniejszy dokument jest wype軟ieniem obowi您ku ci捫帷ego na firmie Robotronic Sp. z o.o. w zwi您ku z rozporz康zeniem RODO.

Administrator Danych

Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Robotronic Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie, przy ul. Dobrowolskiego 10d, NIP: 676-246-07-95, REGON: 122742678, KRS: 0000450117, zwana dalej "Robotronic".

Inspektor Ochrony Danych

Robotronic nie powo逝je Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych mo積a skontaktowa si z Administratorem pod adresem e-mail: info@robotronic.eu

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Pa雟twa dane osobowe mog by przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych w celu realizacji umowy, zlecenia lub realizacji proces闚 handlowych zgodnie z obowi您uj帷ym prawem, w tym z RODO.

Podstaw prawn przetwarzania danych mo瞠 by: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowi您ek prawny spoczywaj帷y na administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Zebrane dane osobowe przetwarzane b璠 w okresie realizacji umowy sprzeda篡 lub dostawy. Po tym okresie dane b璠 przechowywane przez okres 6 lat.

Przys逝guj帷e prawa

W zwi您ku z przetwarzaniem przez Robotronic Pa雟twa danych osobowych, przys逝guje Pa雟twu:
  • prawo dost瘼u do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporz康zenia,
  • prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporz康zenia,
  • prawo usuni璚ia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporz康zenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporz康zenia,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporz康zenia,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Pa雟two, 瞠 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz康zenia.

Wym鏬 / dobrowolno嗆 podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pa雟twa danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy /zlecenia/us逝gi/dostawy przez Robotronic, podanie przez Pa雟twa prawid這wych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/us逝gi.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/us逝gi.

Informacje dotycz帷e ww. Rozporz康zenia dost瘼ne s na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679